Värde- och metodgrund

Värdegrund

Alla människor har lika stort värde

Alla människor har rätt till trygghet

Alla människor utvecklas under hela livet utifrån sina individuella förutsättningar

Alla människor har grundläggande behov som tillgodoses i samspel med andra

Med rätt förutsättningar vill, kan och bör alla människor ta ett personligt ansvar för sig själv och sin utveckling

 

Vi bygger vår verksamhet på värdegrunden som handlar om alla människors vilja och möjligheter att utvecklas. All verksamhet bygger också på att alla ska utvecklas och nå sina individuellt satta mål för att kunna ta nästa steg. Därför är all verksamhet direkt eller indirekta planerad för att på ett så bra sätt som möjligt tillvarata allas utvecklingspotential. I varje situation tar vi tillvara på möjligheten att stärka individens självständighet, social kompetens, ansvarstagande och initiativförmåga. Vi använder miljön och vårt bemötande för att motivera och stötta i strävan att utvecklas.

Våra arbetsmetoder grundar sig på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där varje människa är unik men samtidigt en del i en social gemenskap. I Karriär-Kraft betyder detta att vi strävar efter att ha en hög grad av medvetenhet utifrån tanken att vi människor utvecklas och påverkas i alla situationer, då ökar vi möjligheter till utveckling och lärande. Rent konkret handlar det om det medvetna förhållningssättet till och mellan varandra, hur vi utformar våra lokaler, hur vi planerar och utformar våra mötessituationer och verksamheter, hur vi tar och fördelar ansvar, hur vi delger information med mera.

Våra arbetsmetoder utgår också från empowerment begreppet. Tre centrala nyckelord i begreppet är makt, tillit och självtillit. Processen innebär ett lärande där erfarenheter fås genom gemensamma aktiviteter. Empowerment processen inkluderar reflektion, problemslösning, bedömning samt att kunna dra slutsatser och målet är relaterat till personens självuppfattning. Utgångspunkten är att alla människor har resurser och kapacitet till att definiera sina egna problem och utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa.

Individens resurser och kapacitet utgår från självuppfattning, tillit och medvetenheten om att samhället kan förändras. Rent konkret innebär det att människor med rätt förutsättningar är kapabla att styra över sitt eget liv.

I vårt arbete har vi en positiv människosyn. Det betyder att vi anser att alla människor har en förmåga att hela tiden utvecklas och lära, med rätt förutsättningar vill, kan och bör alla människor ta ett personligt ansvar för sin utveckling . Vi tror att det är viktigt att omsätta demokratiska principer i praktiken och göra dem verkliga och tydliga så alla känner att de kan påverka och vara del av beslutsprocesser.

 

Metodgrund

Utifrån vår värdegrund och våra tankar om miljöterapeutiskt förhållningssätt, empowerment, människosyn, demokrati har vi utarbetat arbetsmetoder:

  • tydliga strukturer
  • kartläggning av livssituationer
  • pedagogisk handledning
  • spegling
  • pedagogiska grupparbeten/socialt samspel
  • lärande-situationer
  • mötesstrukturer
  • schemamodeller
  • utvärderingsmodeller